Web Analytics Made Easy - StatCounter

#PrEP One Pill.Once A Day.

Protect Against HIV. สามารถติดต่อรับยาฟรีได้ ตามสถานบริการใกล้บ้าน ทั่วประเทศ

Speak OUT : ยิ่งพูด ยิ่งใกล้

นพ. ชัยวัฒน์ ทรงศิริพันธุ์ หรือหมอจุ้ย จาก Safe Clinic อธิบายถึง (https://www.bangkoksafeclinic.com) PrEP ย่อมาจากอะไร เป็นการใช้ยาเพื่อป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ หรือ Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP หรือ เพร็พ) เป็นการใช้ยาต้านไวรัส ในผู้ที่มีความเสี่ยงก่อนจะมีการสัมผัสเชื้อหรือก่อนจะมีความเสี่ยง และเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรบ้างก่อนการทาน PrEP

ตรวจเอชไอวี

ตรวจเลือด ยาเพร็พ ทานยาต้าน

Speak OUT หนึ่งเสียงที่เข้าใจ เพื่อสร้างความต่างและเปลี่ยนแปลง

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ชอบพูด ชอบเผยแพร่ข้อมูล อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ แบ่งปันข่าวสารของโครงการ Speak OUT และร่วมกิจกรรมกับต่างๆของโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ