ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์

เนื่องจากวันเอดส์โลกตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ปีนี้ UNAIDS ได้กำหนดธีมรณรงค์ คือ “End inequalities. End AIDS. End pandemics. : ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์”

การยุติความเหลื่อมล้ำ เป็นหัวใจส้าคัญในการรับมือและแก้ไขปัญหาเอดส์ อีกทั้งเป็นเป้าหมายหนึ่งในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการยุติเอดส์ ซึ่งความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น หมายถึง ความไม่เท่าเทียมในด้านอำนาจ สิทธิ สถานะ หลายคนถูกมองข้ามเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ควรได้รับ หรือหมดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาที่จำเป็น

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการมุ่งมั่นจัดการกับความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม และสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า “เอดส์เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” และไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม ไม่บังคับตรวจเอชไอวี ไม่เปิดเผยผลเลือดของผู้อื่น และไม่นำผลเลือดมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าทำงาน การเข้าศึกษา การรับบริการด้านสุขภาพ

การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคล องค์กร และสังคม อันจะส่งผลให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างเป็นมิตรและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป

—————————————-
อ่านข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเอชไอวีเพิ่มเติมที่นี่
เว็บไซต์ Speak Out Thailand
www.speakoutthailand.com

จองคิวตรวจ HIV รับยา PrEP ยา PEP ฯลฯ

สะดวก ง่าย และเป็นความลับ คลิก!
https://love2test.org/th/clinic


#เอดส์#วันเอดส์โลก#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์#เอชไอวี#HIV#AIDS