เกี่ยวกับ Speak OUT

Speak OUT ยิ่งพูด ยิ่งใกล้

speakout เป็นแคมเปญออนไลน์แคมเปญภายใต้ มูลนิธิเพื่อรัก หรือ Love Foundation เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นชายรักชายในประเทศไทย ได้

มาร่วมพูดคุยถึงสถานะของตนเอง แชร์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความเสี่ยง การป้องกัน และการรักษา รวมทั้งผลกระทบในการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน

พร้อมทั้งส่งเสริมให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ เข้าถึงการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการติดเชื้อในผู้ป่วยรายใหม่ และสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว แคมเปญนี้ จะเป็นเสียงสะท้อน ช่วยกระตุ้นคนในสังคม

ให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคคลทั่วไป ในการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยช่องทางการเผยแพร่ของแคมเปญนี้ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และการโปรโมทในรูปแบบต่าง ๆ

Our story.

Speak OUT is a long-term , multidimensional social media campaign that seeks to educate, mobilize and reduce stigma surrounding HIV/AIDS. While our primary target is young MSM in Thailand, we hope our campaign reaches the broader gay community. In partnership with the Thai Red Cross, we provide the most up-to-date information on advancements in the fight against HIV/AIDS.

To achieve our mission, the campaign has two main parts. The first is an on-going educational video series by prominent doctors, LGBT individuals and allies. We cover topics related to HIV prevention (e.g. PEP v. PrEP and HIV treatment (e.g. antiretroviral medication).

Secondly, Speak OUT will work to recruit and nominate Health Ambassadors that represent all four regions of Thailand. Each have varied experiences in relation to HIV/AIDS (e.g. is HIV positive; has a partner who is HIV positive; is taking PrEP has taken PEP Each part of Thailand has a different local culture and level of acceptance — we hope to provide representation of these worlds

Through an interactive, conversational tone, we hope to have an informal dialogue that is accessible and captivating to a general audience that will help normalize all topics surrounding HIV/AIDS