Web Analytics Made Easy - StatCounter

Speak OUT Ambassadors

อาร์ม Rattapon: กระบี่

อาการเอดส์
ยาต้านเอดส์
ตรวจเอชไอวี
ตรวจเอดส์
เป็นเอดส์


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

เพียงหนึ่งเสียง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ ป้องกัน ยอมรับ และรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ยาต้าน

ผมเชื่อว่า แม้ว่าการตรวจพบว่าติดเชื้อ HIV จะมีผลกระทบต่อจิตใจ แต่การดูแลเอาใจใส่ ให้การสนับสนุนผู้ติดเชื้อ จะทำให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่ยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรงได้ ผมอยากเป็นหนึ่งเสียงที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ิติิดเชื้อครับ ให้เขามีกำลังใจ และอีกเสียงให้กำลังใจและชื่นชมผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื่อ เพราะคุณคือผู้ที่ลดช่องว่างและเป็นคนที่น่าชื่นชมมากครับ 

สถานทีตรวจเอชไอวี