Web Analytics Made Easy - StatCounter

Speak OUT Ambassadors

Sian เซียน กิติภูมิ บุตรจินดา: กรุงเทพมหานคร

อาการเอดส์
ยาต้านเอดส์
ตรวจเอชไอวี
ตรวจเอดส์
เป็นเอดส์


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

เพียงหนึ่งเสียง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ ป้องกัน ยอมรับ และรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ยาต้าน

ผมคิิดว่าคนไทยมีทางเลือกใหม่ในการป้องกัน PrEP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย ป้องกัน เอชไอวีได้ เป็นการใช้ยาเพื่อป้องกัน ก่อนสัมผัสเชื้อ หรือ Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP หรือ เพร็พ) หลักการของ PrEP คล้ายกับการกินยาคุม คือ กินยาทุกวันจนมีระดับยาสูงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อฯ โดยกินวันละ ๑ ครั้ง หากไม่ต้องการป้องกันด้วยวิธีนี้ก็หยุดกินได้ และสามารถเริ่มกินยาใหม่ได้  อยากให้คนไทยเองศึกษาและเปิิดใจกับการป้องกันนี้ครับ แล้วผมเชื่อว่า เอชไอวี บ้านเราจะหมดไปอย่างแน่นอน

สถานทีตรวจเอชไอวี