Web Analytics Made Easy - StatCounter

Speak OUT Ambassadors

Kana Warrior: กรุงเทพมหานคร

อาการเอดส์
ยาต้านเอดส์
ตรวจเอชไอวี
ตรวจเอดส์
เป็นเอดส์


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

เพียงหนึ่งเสียง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ ป้องกัน ยอมรับ และรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ยาต้าน

Kana Warrior   Top 3 จาก #DragRaceThailand SS.2 เป็นอีกคนที่ให้ความสนใจเกียวกับเปัญหาเอชไอวีในเมืองไทย และร่วมทำกิจกรรมกับ Speak OUT .มาตลอด ช่วยในการโปรโมรทและร่วมรณรงค์การตรวจเอชไววี ในกลุ่ม LGBT และคนไทย ทั่วประเทศ

สถานทีตรวจเอชไอวี