Web Analytics Made Easy - StatCounter

Media Speak OUT

Speak OUT

เพร็พ ป้องกัน HIV แค่เพียงวันละเม็ด

วัยรุ่นที่อาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของตนเอง และรู้วิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตนเอง เพร็พ กินเพื่อป้องกันก่อนการติดเชื้อเอชไอวี ต้องกินเป็นประจำท...

Read more
ตรวจเลือด และตรวจเอชไอวี มีประโยชน์

ตรวจเลือด HIV อยากตรวจเลือด HIV ต้องทำอย่างไร? ขั้นตอนการตรวจเป็นแบบไหน? จะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรตรวจหรือไม่?  เมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ใช้ถุงยางอนามั...

Read more