Speak OUT : ยิ่งพูด ยิ่งใกล้

Speak OUT : ยิ่งพูด ยิ่งใกล้ เป็นแคมเปญออนไลน์แคมเปญภายใต้ มูลนิธิเพื่อรัก หรือ Love Foundation เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นชายรักชายในประเทศไทย ได้

มาร่วมพูดคุยถึงสถานะของตนเอง แชร์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความเสี่ยง การป้องกัน เพร็พ PrEP และการรักษา รวมทั้งผลกระทบในการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน
โดยทาง Speak out ได้ ค้นหา Health Ambassadors ในภูมิภาคต่างๆ ของเมืองไทย เพื่อมาเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่กล้ามาร่วมพูดคุยถึงสถานะของตนเอง

พร้อมทั้งส่งเสริมให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ เข้าถึงการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยัง ให้ความรู้และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับเพร็พ(PrEP)  เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในกรณีที่สัมผัสกับเชื้อไวรัส เพิ่มการเข้าถึงการบริการเพร็พ(PrEP)เพื่อลดการติดเชื้อในผู้ป่วยรายใหม่  สนับสนุนผู้ที่ตรวจเลือดและเจอผลเลือดบวกได้เข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุด และช่วยเหลือให้ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาต่อเนื่อง จนตรวจไม่เจอไวรัสในเลือด ที่เราเรียกกันว่าตรวจไม่เจอ (undetectable)แคมเปญนี้ จะเป็นเสียงสะท้อน ช่วยกระตุ้นคนในสังคม ให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคคลทั่วไป ในการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยช่องทางการเผยแพร่ของแคมเปญนี้ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และการโปรโมทในรูปแบบต่าง ๆ